Jak zostać pacjentem
Warunkiem udzielenia bezpłatnego świadczenia w ramach ubezpieczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia jest posiadanie następujących dokumentów:

- skierowania do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową pobierz plik

- kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długotrminową (skala oceny oparta na skali Barthel) pobierz plik

- pisemna zgoda pacjenta na objęcie domową opieką pielęgniarską.
Możesz skontaktować się z nami wypełniając poniższy formularz i klikając przycisk "Wyślij"
Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów „Bezpieczna Starość” - Ewa Kempińska, Wanda Sipel spółka jawna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Bezpieczna Starość”- Ewa Kempińska, Wanda Sipel spółka jawna, ul. Brukowa 131, 91-341 Łódź, NIP: 9471966793, REGON: 100810115, zwany dalej: „Administratorem”.

2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: „ Bezpieczna Starość” s.j., ul. Warecka 2, 91-202 Łódź lub telefonując pod numer: 42 292 07 03

3. Może Pan/Pani również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych p. Agnieszkę Andrzejewską pisząc na adres e-mail: iod@rododane.pl

4. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.

5. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne jednakże, jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

6. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. b) i  c) RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c), h) oraz i) RODO.

7. Może Pan/Pani również podać nam dodatkowe dane np. numer telefonu czy adres e-mail, celem usprawnienia kontaktu. Podanie tych danych jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ani też nie jest niezbędne celem udzielania tych świadczeń przez podmiot leczniczy. Podstawą prawną przetwarzania danych podanych dobrowolnie jest Pani/Pana zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym czasie i dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Pana/Pani danych. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

9. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

10. Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa - art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

11. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

12. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Przekazanie nam Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 4. Przekazanie danych o których mowa w  punkcie 7 jest w pełni dobrowolne.

14. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.


* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Bezpieczna Starość 2018