Projekty realizowane przez podmiot  "BEZPIECZNA STAROŚĆ"
Ewa Kempińska, Wanda Sipel Spółka Jawna

Tytuł projektu:
.
Nie ma jak w domu – kompleksowy program długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej
i rehabilitacyjnej dla mieszkańców ŁOM
Tytuł projektu:
Projekt zakończony
Optymalizacja usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych poprzez podwyższenie standardów opieki
Projekt realizowany przez podmiot:

"BEZPIECZNA STAROŚĆ" Ewa Kempińska, Wanda Sipel Spółka Jawna
Nie ma jak w domu – kompleksowy program długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców ŁOM
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Nr projektu: RPLD.09.02.02-10-B003/20. w ramach osi: IX.2
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usług dla osób niesamodzielnych (50+) w formie zdeinstytucjonalizowanej poprzez realizację kompleksowego programu indywidualnej długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla niesamodzielnych osób oraz ich opiekunów faktycznych. Projekt jest skierowany do 30 mieszkańców ŁOM w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
W ramach dofinansowania: 90% - 936 924,00 zł
Kwota całkowita projektu : 1 048 620,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.07.2021 - 30.06.2023 r.
Oferta skierowana jest do 30 osób (19K i 11M):
- niesamodzielnych (50+),
- ich 30 opiekunów faktycznych.
Usługa medyczna obejmuje:
- pielęgniarska opieka długoterminowa domowa oraz rehabilitacyjna z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej,
- świadczenia rehabilitacyjno - lekarskie,
- zabiegi fizjoterapeutyczne,
- wsparcie psychologiczno - terapeutyczno - doradcze dla opiekunów faktycznych.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Ogłoszenie nr 2021-27342-65472
Zapytanie ofertowe nr 2/08/2021 dotyczące świadczenia usług rehabilitacji lekarskiej na rzecz pacjentów projektu: Nie ma jak w domu – kompleksowego programu długoterminowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji dla mieszkańców ŁOM.


Termin składania ofert
2021-08-30 15:00:00
Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-20


Powstaje w kontekście projekt
RPLD.09.02.02-10-B003/20 - Nie ma jak w domu - kompleksowy program długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców ŁOM

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian umowy, zawartej z Wykonawcą w zakresie: 1) zmiany terminu realizacji umowy; 2) zmiany harmonogramu realizacji umowy; 3) zmiany liczby uczestników Projektu w ramach umowy, o ile nie powoduje ona zmiany charakteru umowy. 2. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian, wymaganych dla należytej realizacji Projektu. 3. Zmiany zostaną wprowadzone na piśmie w drodze aneksu do umowy, bądź zmian załączników do umowy.

Załączniki
DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-08-20
1. zał. 1 - formularz ofertowy POBIERZ
2. zał. 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych POBIERZ
3. zał. 3 - oświadczenie o braku powiązań POBIERZ
4. zał. 4 - oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym POBIERZ
5. zał. 5 - Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji POBIERZ
Części zamówienia

Część 1
Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji lekarskiej

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne

Opis
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rehabilitacji lekarskiej 1. Usługi realizowane będą zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami grupy docelowej, zgodnie ze standardami Załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu oraz Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. 2. Wsparcie dotyczy 30 osób niesamodzielnych, wskazanych przez Zamawiającego. Polegać będzie na prowadzonych przez lekarza rehabilitacji szczegółowych wywiadach rehabilitacyjnych z uwzględnieniem preferencji pacjenta(w tym w ramach wyrównywania szans płci oraz z uwzględnieniem jego niepełnosprawności, jeśli dotyczy), wraz ze zleceniem lekarskim na odpowiednie zabiegi oraz ich realizacją w warunkach domowych. Zadania lekarza rehabilitacji: indywidualna ocena pacjenta, ustalenie planu rehabilitacji oraz ustalenie zabiegów dla rehabilitantów. Ocena odbywać będzie się regularnie, jeden raz w miesiącu dla każdego pacjenta (przewidziany czas wizyty 1h). Zamawiający przewiduje zlecenie usługi jednemu lekarzowi rehabilitacji. Okres wsparcia 01.09.2021-30.06.2023.

Kody CPV 85

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
"Bezpieczna starość" - Ewa Kempińska, Wanda Sipel Spółka Jawna
Brukowa 131
91-341 Łódź
NIP: 9471966793

Osoby do kontaktu
Ewa Kempińska
tel.: 42 292-07-03
e-mail: ewak@firmatec.pl
Wanda Sipel
tel.: 42 292-07-03
e-mail:
wanda.sipel@onet.pl

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe
TAK

Opis
Jedynym kryterium, jakim Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert będzie cena o wadze 100 punktów. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji jest dostępny w zał. 5 - Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Ogłoszenie nr 2021-27342-65474
Zapytanie ofertowe nr 1/08/2021 dotyczące świadczenia usług w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej na rzecz pacjentów projektu: Nie ma jak w domu – kompleksowego programu długoterminowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji dla mieszkańców ŁOM.


Termin składania ofert
2021-08-30 15:00:00
Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-20

Powstaje w kontekście projektu
RPLD.09.02.02-10-B003/20 - Nie ma jak w domu - kompleksowy program długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców ŁOM

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian umowy, zawartej z Wykonawcą w zakresie: 1) zmiany terminu realizacji umowy; 2) zmiany harmonogramu realizacji umowy; 3) zmiany liczby uczestników Projektu w ramach umowy, o ile nie powoduje ona zmiany charakteru umowy. 2. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian, wymaganych dla należytej realizacji Projektu. 3. Zmiany zostaną wprowadzone na piśmie w drodze aneksu do umowy, bądź zmian załączników do umowy.

Załączniki
DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-08-20
1. zał. 1 - formularz ofertowy POBIERZ
2. zał. 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych POBIERZ
3. zał. 3 - oświadczenie o braku powiązań POBIERZ
4. zał. 4 - oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym POBIERZ
5. zał. 5 - Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji POBIERZ
Części zamówienia

Część 1
Świadczenie usług w zakresie pielęgniarskiej opieki

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne

Opis
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej. 1. Usługi będą realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz Załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu. Będzie to opieka pielęgniarska świadczona nad obłożnie i przewlekle chorymi z grupy docelowej przebywającymi w domu. Będą to świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w zakresie min.: pielęgnacja odleżyn, owrzodzeń troficznych, innych ran przewlekłych, pielęgnacja sondy żołądkowej oraz jej wymiana, pielęgnacja gastrostomii, pielęgnacja stomii, kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego, wykonywanie opatrunków, karmienie przez zgłębnik lub przez przetokę, pielęgnacja przetoki, zakładanie i usuwanie cewnika, pielęgnacja w związku z założoną rurką tracheotomijną oraz odbarczanie górnych dróg oddechowych i inne wynikające z procesu leczenia wraz z edukacją rodziny w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną. 2. Wsparcie dotyczy 30 osób niesamodzielnych, wskazanych przez Zamawiającego, którzy według skali Barthel otrzymali 60 punktów lub mniej. W ramach wykonywanej usługi medycznej każdy podopieczny będzie objęty wsparciem 4 razy w tygodniu (przewidywany czas wizyty 1h) od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 20:00. Zamawiający przewiduje zlecenie usługi ośmiu pielęgniarkom. Okres wsparcia 01.09.2021-30.06.2023.

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
"Bezpieczna starość" - Ewa Kempińska, Wanda Sipel Spółka Jawna
Brukowa 131
91-341 Łódź
NIP: 9471966793

Osoby do kontaktu
Ewa Kempińska
tel.: 42 292-07-03
e-mail: ewak@firmatec.pl
Wanda Sipel
tel.: 42 292-07-03
e-mail: wanda.sipel@onet.pl

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe
TAK

Opis
Jedynym kryterium, jakim Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert będzie cena o wadze 100 punktów. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji jest dostępny w zał. 5 - Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Ogłoszenie nr 2021-27342-65477
Zapytanie ofertowe nr 3/08/2021 dotyczące świadczenia w zakresie usług fizjoterapeutycznych na rzecz pacjentów projektu: Nie ma jak w domu – kompleksowego programu długoterminowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji dla mieszkańców ŁOM.

Termin składania ofert
2021-08-30 15:00:00
Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-20

Powstaje w kontekście projektu
RPLD.09.02.02-10-B003/20 - Nie ma jak w domu - kompleksowy program długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców ŁOM

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian umowy, zawartej z Wykonawcą w zakresie: 1) zmiany terminu realizacji umowy; 2) zmiany harmonogramu realizacji umowy; 3) zmiany liczby uczestników Projektu w ramach umowy, o ile nie powoduje ona zmiany charakteru umowy. 2. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian, wymaganych dla należytej realizacji Projektu. 3. Zmiany zostaną wprowadzone na piśmie w drodze aneksu do umowy, bądź zmian załączników do umowy.

Załączniki
1. zał. 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych POBIERZ
2. zał. 1 - formularz ofertowy POBIERZ
3. zał. 4 - oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym POBIERZ
4. zał. 3 - oświadczenie o braku powiązań POBIERZ
5. zał. 5 - Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji POBIERZ
Część 1
Świadczenie usług w zakresie usług fizjoterapeutycznych
Czy dopuszczalne oferty wariantowe – NIE

Przedmioty zamówienia

Opis
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w zakresie usług fizjoterapeutycznych. 1.Usługi realizowane będą zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami grupy docelowej, zgodnie ze standardami Załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu oraz Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Polegać będą na wykonaniu usług fizjoterapeutycznych zleconych przez lekarza rehabilitacji. Wsparcie dotyczy 30 osób niesamodzielnych, wskazanych przez Zamawiającego. W ramach wykonywanej usługi medycznej każdy podopieczny będzie objęty wsparciem 4 razy w miesiącu (przewidywany czas wizyty 0,5h). Zamawiający przewiduje zlecenie usługi trzem fizjoterapeutom. Okres wsparcia 01.09.2021-30.06.2023.

Kody CPV
85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Część 1
Świadczenie usług w zakresie wsparcia psychologa

Czy dopuszczalne oferty wariantowe – NIE

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne

Opis
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wsparcia psychologa. 1. Zadanie realizowane będzie zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami grupy docelowej i jej otoczenia. 2.Będą to prowadzone przez psychologa indywidualne szkolenia i konsultacje dla osób z otoczenia, czyli opiekunów formalnych. Będą one prowadzone w sposób zindywidualizowany w warunkach domowych. Psycholog przeprowadzi terapie psychologiczną, jedną godzinę zajęć terapeutycznych u jednego opiekuna osoby niesamodzielnej (szacunkowo do czterech wizyt dziennie). Zamawiający zakłada obecność w projekcie dwóch psychologów. Wymiar miesięczny opieki przypadający na jednego opiekuna wynosi 1h (w wymiarze tygodniowym jest to 0,25h). Usługa będzie realizowana na rzecz 30 opiekunów, wskazanych przez Zamawiającego. Okres wsparcia 01.09.2021-30.06.2023.

Miejsca realizacji
Kraj
Polska
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Gmina
Łódź-Bałuty
Łódź-Górna
Łódź-Śródmieście
Łódź-Widzew
Łódź-Polesie
Miejscowość Łódź

Kraj Polska
Województwo łódzkie
Powiat pabianicki
Gmina Pabianice
Miejscowość Pabianice

Kraj Polska
Województwo łódzkie
Powiat zgierski
Gmina Zgierz
Miejscowość Zgierz

Kraj Polska
Województwo łódzkie
Powiat łódzki wschodni
Gmina Tuszyn
Miejscowość Tuszyn

Kraj Polska
Województwo łódzkie
Powiat brzeziński
Gmina Brzeziny
Miejscowość Brzeziny

Kraj Polska
Województwo łódzkie
Powiat łódzki wschodni
Gmina Rzgów
Miejscowość Rzgów

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy: 1) posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu psychologa tj. zostali wpisani na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych, 2. są osobami fizycznymi lub osobami samozatrudnionymi, tzn. osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, przy czym zaznacza się, że Wykonawca będzie świadczył usługi osobiście (nie dopuszcza się wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców), 3. w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zaznacza się, że w stosunku do firmy: nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, nie została skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE


Dane adresowe ogłoszeniodawcy
"Bezpieczna starość" - Ewa Kempińska, Wanda Sipel Spółka Jawna
Brukowa 131
91-341 Łódź
NIP: 9471966793

Osoby do kontaktu
Ewa Kempińska
tel.: 42 292-07-03
e-mail: ewak@firmatec.pl
Wanda Sipel
tel.: 42 292-07-03
e-mail: wanda.sipel@onet.pl

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe
TAK

Opis
Jedynym kryterium, jakim Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert będzie cena o wadze 100 punktów. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji jest dostępny w zał. 5 - Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Ogłoszenie nr 2021-27342-65480
Zapytanie ofertowe nr 4/08/2021 dotyczące świadczenia usług w zakresie wsparcia psychologa na rzecz opiekunów osób niesamodzielnych projektu: Nie ma jak w domu – kompleksowego programu długoterminowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji dla mieszkańców ŁOM.

Termin składania ofert
2021-08-30 15:00:00
Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-20

Powstaje w kontekście projektu
RPLD.09.02.02-10-B003/20 - Nie ma jak w domu - kompleksowy program długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców ŁOM

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian umowy, zawartej z Wykonawcą w zakresie: 1) zmiany terminu realizacji umowy; 2) zmiany harmonogramu realizacji umowy; 3) zmiany liczby uczestników Projektu w ramach umowy, o ile nie powoduje ona zmiany charakteru umowy. 2. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian, wymaganych dla należytej realizacji Projektu. 3. Zmiany zostaną wprowadzone na piśmie w drodze aneksu do umowy, bądź zmian załączników do umowy.

Załączniki
DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-08-20
1. zał. 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych POBIERZ
2. zał. 1 - formularz ofertowy POBIERZ
3. zał. 4 - oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym POBIERZ
4. zał. 3 - oświadczenie o braku powiązań POBIERZ
5. zał. 5 - Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji POBIERZ
Części zamówienia

Część 1
Świadczenie usług w zakresie wsparcia psychologa

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne

Opis
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wsparcia psychologa. 1. Zadanie realizowane będzie zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami grupy docelowej i jej otoczenia. 2.Będą to prowadzone przez psychologa indywidualne szkolenia i konsultacje dla osób z otoczenia, czyli opiekunów formalnych. Będą one prowadzone w sposób zindywidualizowany w warunkach domowych. Psycholog przeprowadzi terapie psychologiczną, jedną godzinę zajęć terapeutycznych u jednego opiekuna osoby niesamodzielnej (szacunkowo do czterech wizyt dziennie). Zamawiający zakłada obecność w projekcie dwóch psychologów. Wymiar miesięczny opieki przypadający na jednego opiekuna wynosi 1h (w wymiarze tygodniowym jest to 0,25h). Usługa będzie realizowana na rzecz 30 opiekunów, wskazanych przez Zamawiającego. Okres wsparcia 01.09.2021-30.06.2023.

Kody CPV
85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Miejsca realizacji
Kraj
Polska
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Gmina
Łódź-Bałuty
Łódź-Górna
Łódź-Śródmieście
Łódź-Widzew
Łódź-Polesie
Miejscowość Łódź

Kraj Polska
Województwo łódzkie
Powiat pabianicki
Gmina Pabianice
Miejscowość Pabianice

Kraj Polska
Województwo łódzkie
Powiat zgierski
Gmina Zgierz
Miejscowość Zgierz

Kraj Polska
Województwo łódzkie
Powiat łódzki wschodni
Gmina Tuszyn
Miejscowość Tuszyn

Kraj Polska
Województwo łódzkie
Powiat brzeziński
Gmina Brzeziny
Miejscowość Brzeziny

Kraj Polska
Województwo łódzkie
Powiat łódzki wschodni
Gmina Rzgów
Miejscowość Rzgów


Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy: 1) posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu psychologa tj. zostali wpisani na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych, 2. są osobami fizycznymi lub osobami samozatrudnionymi, tzn. osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, przy czym zaznacza się, że Wykonawca będzie świadczył usługi osobiście (nie dopuszcza się wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców), 3. w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zaznacza się, że w stosunku do firmy: nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, nie została skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie byli powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
W celu wykazania spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym oraz braku podstaw wykluczenia, Oferent zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty: 1) kopie dyplomu potwierdzającego posiadanie odpowiedniego wykształcenia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta, 2) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), 3) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego), 4) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego), 5) oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego). Miejsce i sposób składania ofert 1.Bezpośrednio w Bazie konkurencyjności 2.Osobiście w Biurze projektu (od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00): ul. Piłsudskiego 133D: 92-318 Łódź lok.331 - w zamkniętej kopercie.

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
"Bezpieczna starość" - Ewa Kempińska, Wanda Sipel Spółka Jawna
Brukowa 131
91-341 Łódź
NIP: 9471966793

Osoby do kontaktu
Ewa Kempińska
tel.: 42 292-07-03
e-mail: ewak@firmatec.pl
Wanda Sipel
tel.: 42 292-07-03
e-mail: wanda.sipel@onet.pl

Kryteria oceny

Czy kryterium cenowe
TAK

Opis
Jedynym kryterium, jakim Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert będzie cena o wadze 100 punktów. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji jest dostępny w zał. 5 - Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.

Projekt realizowany przez podmiot:

"BEZPIECZNA STAROŚĆ" Ewa Kempińska, Wanda Sipel Spółka Jawna
Optymalizacja usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych poprzez podwyższenie standardów opieki - PROJEKT ZAKOŃCZONY
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Nr projektu: RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17. w ramach osi: IX.2.2.
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usług zdrowotnych świadczonych wobec osób niesamodzielnych w formie zdeinstytucjonalizowanej zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie ŁOM w okresie pomiędzy wrześniem 2018 r. a kwietniem 2020 r.
W ramach dofinansowania: 90% - 1 161 836,00 zł
Kwota całkowita projektu : 1 296 048,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.04.2018 - 30.04.2020 r.
Oferta skierowana jest do osób:
- niesamodzielnych,
- mających w ocenie skali  Barthel 60 pkt.,
- przebywających w warunkach domowych.
Usługa medyczna obejmuje:
- świadczenia pielęgnacyjne,
- opiekę lekarza rehabilitacji,
- zabiegi rehabilitacyjne i masażysty, świadczone w domu pacjenta.
Oprócz tego pomocą psychologiczno-terapeutyczną zostaną objęci opiekunowie osób niesamodzielnych.
Zapytania ofertowe
Opieka pielęgniarska
Rehabilitacja
Opieka psychologiczna
Wyniki konkursu
Opieka pielęgniarska
Opieka psychologiczna
Informacja o wynikach
Bezpieczna Starość 2018